ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden
Versie februari 2017

Marjet van Ruitenbeek Fotografie
Bunschoterweg 52
3861 ML Nijkerk

KvK 59145692
tel: 06-4184 0061
e-mail: info@marjetvanruitenbeek.nl
www.marjetvanruitenbeek.nl

Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden  van toepassing. Bij het maken van een afspraak met Marjet van Ruitenbeek Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het aangaan van een overeenkomst van Marjet van Ruitenbeek Fotografie geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden
 4. Fotograaf: Marjet van Ruitenbeek Fotografie, KvK 59145692, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
 9. Aw: Auteurswet 1912
 10. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 4. Cadeaubonnen

 1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 4. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet duidelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
 4. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf het recht op de overeengekomen vergoeding. In geval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichtte werkzaamheden.
 5. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 6. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg  met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
 7. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6. Ontwerp

 1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
 2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat fotoselectie gemaakt is, digitaal voorgelegd worden.
 3. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de DVD met fotobestanden, maximaal 4 weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan fotograaf door te geven. Na deze periode zal fotograaf zonder overleg een selectie maken.
 4. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
 5. Twee weken na de gevraagde wijzigingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever. Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
 6. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.

Artikel 7. Levering

 1. De levering van het product is afhankelijk van de opdracht. Dit wordt per opdracht afgesproken.
 2. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
 3. Digitale fotobestanden worden in jpg-formaat op DVD aan opdrachtgever geleverd, in het pand waar Fotograaf zijn bedrijf uitoefent, tenzij anders overeengekomen en zijn vanaf het moment van levering voor risico van de Opdrachtgever.
 4. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
 5. Levering geschiedt, niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 6. RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9)
 7. Na levering van de digitale bestanden aan Opdrachtgever is Fotograaf niet verplicht de bestanden te bewaren.

Artikel 8. Vergoeding

 1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
 2. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 9. Factuur en betaling

 1. De betaling geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, voorafgaand aan de fotoshoot.
 2. Betalingen van (elektronische) facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Fotograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 9.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd verschuldigd over het factuurbedrag.
 4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming  van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van de voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
 6. Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op de schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf trachten een vervangende fotograaf te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Dit geldt alleen voor speciale gebeurtenissen zoals bruiloften e.d.
 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden regen en harde wind, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden of kan er uitgeweken worden naar de studio.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na levering van de Fotografische werken, schriftelijk/per mail te worden voorgelegd aan de fotograaf. Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftenartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
 5. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 6. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 7. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 8. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 9. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 13. Licentie

 1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 2. Indien de omvang van de licentie niet is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip va de Fotograaf hebben bedoeld.
 3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 13.2 genoemde exploitatierecht.
 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
 5. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Artikel 14. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftenartilelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade, lichamelijk dan wel materieel, ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Indien Fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Fotograaf is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden., de eventuele kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fotograaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fotograaf  toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 6. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 16. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fotograaf toerekenbaar is. Indien Fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Fotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fotograaf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19. Verjaring

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotograaf en de door Fotograaf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 20. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Marjet van Ruitenbeek Fotografie en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.